GPA là gì?


GPA là viết tắt của từ gì? GPA được viết tắt từ cụm từ Grade Point Average có nghĩa là điểm trung bình, được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của từng học sinh - sinh viên.

Cách tính điểm trung bình


Hệ thống giáo dục Mỹ thường tính điểm trung bình theo thang điểm 4 với các chữ cái đại diện A=4, B=3, C=2, D=1, F=0. Giả sử kết quả học tập bốn môn học của bạn như sau: một điểm A, hai điểm B và một điểm C. Tổng số điểm của bạn là 4 + 3 + 3 + 2 = 12, như vậy điểm trung bình của bạn là 12/4 = 3 (tương đương với 7.5 theo thang điểm 10).

Một số trường đại học ở Mỹ sử dụng hệ thống tính điểm theo thang điểm 7 (7 là điểm cao nhất) với các ký hiệu lần lượt là:

  • HD = 7
  • D = 6
  • C = 5
  • P = 4
  • PC = 3
  • F = 1.5
  • FNS = 0
  • WF = 0

Ở Việt Nam, thang điểm 4 cũng thường được sử dụng song song với thang điểm 10 tại các trường đại học. Chương trình phổ thông hiện giờ vẫn sử dụng phổ biến thang điểm 10. Tính điểm trung bình ví dụ sau:

Lý: 10 điểm
Hóa: 8 điểm
Sinh: 9 điểm

Điểm trung bình = Tổng điểm các môn/số môn

Điểm trung bình = (10 + 8 + 9)/3 = 27/3 = 9

Popular posts from this blog

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra