Phân biệt Hear và Listen

Phân biệt hear và listen

Tiếng Anh có những cặp từ hoặc cụm từ có nghĩa giống nhau nhưng thực tế cách dùng lại khác nhau.

Ở bài này chúng ta phân biệt hear và listen, hãy chú ý đến ngữ cảnh các câu ví dụ tiếng Anh bên dưới để nắm rõ vấn đề.Hear


Thể hiện hành động nghe thụ động (passive activity), chỉ cái gì đó tác động vào tai mà chúng ta không có chủ ý nghe. Có thể dịch hearnghe thấy.

Chúng ta xem các ví dụ sau đây:

 • I heard a bird singing this morning / Tôi đã nghe thấy chim hót sáng nay.
 • I didn't hear the car coming until it was too late / Tôi không nghe thấy chiếc xe hơi đến cho đến khi quá trễ.
 • Please speak up, I can't hear you / Làm ơn nói lớn, tôi không nghe thấy gì.
 • I hear that you got a new job / Tôi nghe nói cậu có công việc mới.

Listen


Ngược lại với hear, listen chỉ hành động nghe chủ động (active activity), có nghĩa là chúng ta chú ý theo dõi cái gì đó. Listen cũng được dùng để ra lệnh. Có thể dịch listenlắng nghe.

Ví dụ:

 • I listen to the news on the radio every morning / Sáng nào tôi cũng nghe tin tức trên radio
 • I listened to my mother, and learned many things / Tôi đã nghe mẹ tôi và học được nhiều điều
 • I was listening to music when the phone rang / Tôi đang nghe nhạc thì điện thoại reo
 • Listen to this song - it's fantastic / Hãy nghe bài hát này - nó thật tuyệt
 • Listen to me - I know what I am talking about / Hãy nghe tôi đi - Tôi biết tôi đang nói cái gì.

Hear hay listen khi đi với radio, concerts, talks, lectures, etc?


Nhìn chung chúng ta sử dụng hear dành cho buổi biểu diễn ở nơi công cộng và listen ở nơi không công cộng.

Ví dụ:

 • I heard Madonna singing "Like a virgin" at the concert. / Tôi đã nghe Madonna hát bài "Like a virgin" tại buổi biểu diễn
 • Do you ever listen to the radio in your car? / Cậu có bao giờ nghe radio trong xe hơi?

Tóm lại hear thể hiện tính thụ động đối với một tiếng động nào đó mà không muốn nghe hay không cần chú ý lắng nghe trong khi listen thể hiện tính chủ động lắng nghe có chủ ý.

Bài tập


Vui lòng làm các bài tập bên dưới để chắc chắn bạn hiểu rõ nội dung trên. Nhấp nút ở bên dưới để xem đáp án.

Hear or listen?

 1. My brother's so stubborn. Its almost impossible to get him to ________ to me.
 2. Did you ________ the one about the cross-eyed teacher?
 3. Do you ________ to English language radio programmes?
 4. Not many people have ________ of this band.
 5. I wake up at 6.50 AM when I ________ the alarm clock.
 6. I put on the radio and ________ to the news, followed by the weather forecast.


Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra