Tình yêu không phải yêu nhau bao lâu mà yêu nhau bao nhiêu mỗi ngày

Tình yêu là việc yêu nhau bao nhiêu mỗi ngày

"Love is not about how many days, months, or years you've been together.
Love is about how much you love each other every day!"

Tình yêu không phải về việc bạn bên nhau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm.
Tình yêu là về việc bạn yêu nhau bao nhiêu mỗi ngày.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra