Tại sao cậu lại đứng nhắm mắt trước gương?

Nhắm mắt soi gương

Sam, why are you standing in front of the mirror with your eyes closed?
Well, I want to see what I look like when I'm asleep.

Sam, tại sao cậu đứng nhắm mắt trước gương vậy?
Vâng, tớ muốn xem tớ giống cái gì khi đang ngủ.

Popular Posts