Tại sao cậu lại đứng nhắm mắt trước gương?

Nhắm mắt soi gương

Sam, why are you standing in front of the mirror with your eyes closed?
Well, I want to see what I look like when I'm asleep.

Sam, tại sao cậu đứng nhắm mắt trước gương vậy?
Vâng, tớ muốn xem tớ giống cái gì khi đang ngủ.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra