Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn

"A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty." - Winston Churchill

Người bi quan luôn nhìn thấy khó khăn trong cơ hội; người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.

Popular Posts