Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn

"A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty." - Winston Churchill

Người bi quan luôn nhìn thấy khó khăn trong cơ hội; người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra