Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc

Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc

"If one day you feel like crying...
call me
I don't promise that
I will make you laugh

But I can cry with you.If one day you want to run away
Don't be afraid to call me.
I don't promise to ask you to stop,

But I can run with you.

If one day you don't want to listen to anyone
call me
I promise to be there for you
but I also promise to remain quiet

But...
If one day you call
and there is no answer...
come fast to see me...

Perhaps I need you."


― Robert J. Lavery

Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc...
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ làm bạn cười

Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn.

Nếu một ngày bạn muốn chạy thật xa
Đừng sợ gọi cho tôi.
Tôi không hứa yêu cầu bạn dừng lại,

Nhưng tôi có thể chạy cùng bạn.

Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất cứ ai
Hãy gọi cho tôi
Tôi hứa ở bên bạn
Nhưng tôi cũng hứa giữ yên lặng

Nhưng...
Nếu một ngày bạn gọi cho tôi
và không thấy tiếng trả lời...
hãy chạy thật nhanh đến gặp tôi...

Có lẽ tôi cần bạn.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra