Em nói em yêu mưa, nhưng em lại mang ô khi đi dưới mưa


"You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shelter when it is shining. You say you love wind, but when it comes you close your windows. So that's why I'm scared when you say you love me." - Bob Marley

Em nói em yêu mưa, nhưng em lại mang ô khi đi dưới mưa. Em nói em yêu nắng, nhưng em lại tìm nơi trú ẩn khi trời nắng. Em nói em yêu gió, nhưng khi gió đến em lại đóng cửa sổ. Đó là lý do vì sao anh sợ khi em nói em yêu anh.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra