Để biết giá trị của thời gian, hãy hỏi...

Giá trị của thời gian

"To know the value of one year ... ask the student who failed their final.
To know the value of one month ... ask the mother of a premature baby.
To know the value of one week ... ask the editor of a weekly magazine.
To know the value of one day ... ask the wage earner with six children.
To know the value of one hour ... ask the lovers who are waiting to meet.
To know the value of one minute ... ask the person who missed the plane.
To know the value of one second ... ask the person who survived the accident.
To know the value of one millisecond ... ask the Olympic silver medalist." - John C.MaxwellĐể biết giá trị của một năm ... hãy hỏi sinh viên thi rớt tốt nghiệp.
Để biết giá trị của một tháng ... hãy hỏi người mẹ sinh con thiếu tháng.
Để biết giá trị của một tuần ... hãy hỏi biên tập viên của một tờ tuần báo.
Để biết giá trị của một ngày ... hãy hỏi người làm thuê có sáu đứa con.
Để biết giá trị của một giờ ... hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ gặp mặt.
Để biết giá trị của một phút ... hãy hỏi người trễ chuyến bay.
Để biết giá trị của một giây ... hãy hỏi người sống sót sau tai nạn.
Để biết giá trị của một phần nghìn giây... hãy hỏi người đoạt huy chương bạc Olympic.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra