Yêu sắc đẹp nhưng sống với tính cách

Sống với tính cách

"You may fall in love with the beauty of someone. But remember that finally you have to live with the character, not the beauty..." - Unknown

Bạn có thể yêu ai đó nhờ sắc đẹp của họ. Nhưng cuối cùng hãy nhớ rằng bạn phải sống với tính cách, chứ không phải sống với sắc đẹp...

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra