Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi hôn nhau?

Vì sao chúng ta nhắm mắt khi hôn

"Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful thing in the world." - Unknown

Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì, những điều đẹp nhất trên thế gian không thể được nhìn thấy bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Và với anh, em là điều đẹp nhất trên thế gian này.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra