Đừng quyết định khi đang buồn

Đừng hứa khi đang vui

"Don't promise when you're happy.
Don't reply when you're angry.
And don't decide when you're sad." - Unknown

Đừng hứa khi bạn đang vui.
Đừng trả lời khi bạn đang giận.
Và đừng quyết định khi bạn đang buồn.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra