Đừng quyết định khi đang buồn

Đừng hứa khi đang vui

"Don't promise when you're happy.
Don't reply when you're angry.
And don't decide when you're sad." - Unknown

Đừng hứa khi bạn đang vui.
Đừng trả lời khi bạn đang giận.
Và đừng quyết định khi bạn đang buồn.

Popular Posts