Truyện cười tiếng Anh: Con trai hoàn hảo

Con trai hoàn hảoA: I have the perfect son.
B: Does he smoke?
A: No, he doesn't.
B: Does he drink whiskey?
A: No, he doesn't.
B: Does he ever come home late?
A: No, he doesn't.
B: I guess you really do have the perfect son. How old is he?
A: He will be six months old next Sunday.

A: Tôi có thằng con hoàn hảo.
B: Nó có hút thuốc không?
A: Không, nó không hút.
B: Nó có uống rượu không?
A: Không, nó không uống.
B: Nó có bao giờ về nhà trễ không?
A: Không, nó không về trễ.
B: Tôi đoán ông thật sự có con trai hoàn hảo. Nó bao nhiêu tuổi rồi?
A: Chủ nhật tới đây nó sẽ được sáu tháng tuổi.

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra