Truyện cười tiếng Anh: Cô giáo và học sinh

Chuyện cười tiếng Anh: Cô giáo và học sinh

Teacher: Tell me a sentence that starts with an "I".
Student: I is the...
Teacher: Stop! Never put "is" after an "I". Always put "am" after an "I".
Student: OK. I am the ninth letter of the alphabet.

Cô giáo: Hãy cho cô một câu bắt đầu bằng I.
Học sinh: I là ...
Cô giáo: Ngừng lại! Đừng bao giờ đặt 'is' phía sau 'I'. Luôn luôn đặt 'am' phía sau 'I'.
Học sinh: Vâng. I là chữ cái thứ chín trong bảng chữ cái.

PS: Thay vì nói đúng 'I is the ninth letter of the alphabet' nhưng nghe theo lời cô giáo nên trở thành ... :)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra