Truyện cười tiếng Anh: Bác sĩ và bệnh nhân

Bác sĩ và bệnh nhân

Patient: Doctor, will I be able to play the piano after the operation?
Doctor: Yes, of course.
Patient: Great! I never could before!

Bệnh nhân: Thưa bác sĩ, tôi có thể chơi đàn piano sau khi phẩu thuật không?
Bác sĩ: Được, tất nhiên.
Bệnh nhân: Thật tuyệt! Trước đây tôi chưa bao giờ biết chơi!

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra