Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết

Thành công là thất bại mà không mất nhiệt tình

"Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm." - Winston Churchill (30 November 1874 – 24 January 1965)

Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết.

- enthusiasm /ɪnˈθjuːziæzəm/ (n)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra