Sức mạnh của trí tưởng tượng làm cho chúng ta trở nên vô hạn

Sức mạnh của trí tưởng tượng

"The power of imagination makes us infinite." - John Muir

Sức mạnh của trí tưởng tượng làm cho chúng ta trở nên vô hạn.

Popular Posts