Sức mạnh của trí tưởng tượng làm cho chúng ta trở nên vô hạn

Sức mạnh của trí tưởng tượng

"The power of imagination makes us infinite." - John Muir

Sức mạnh của trí tưởng tượng làm cho chúng ta trở nên vô hạn.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra