Người hạnh phúc nhất không cần có những thứ tốt nhất

Người hạnh phúc nhất không cần có những thứ tốt nhất

"The happiest people don't necessarily have the best of everything but they make the most of everything." - Sam Cawthorn

Người hạnh phúc nhất không cần thiết phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ cần làm cho những thứ mà họ có trở nên tốt nhất.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra