Người đặc biệt không cần làm gì vẫn thấy hạnh phúc

Người đặc biệt không cần làm gì vẫn thấy hạnh phúc

"Anyone can make you happy by doing something special.
But only someone special can make you happy without doing anything." - Unknown

Bất cứ ai cũng có thể làm cho bạn hạnh phúc bằng cách làm cái gì đó đặc biệt.
Nhưng chỉ có một người đặc biệt có thể làm cho bạn hạnh phúc mà không làm bất cứ điều gì.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra