Ngày trong tuần, tháng và mùa trong năm

Điền những từ còn thiếu để hoàn thành bài học ngày trong tuần, tháng và mùa trong năm bằng tiếng Anh. Ghi câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng phần bình luận ngay ở cuối nội dung.

Ngày trong tuần, tháng và mùa trong năm bằng tiếng AnhDays of the week:


 1. __________________________________
 2. __________________________________
 3. __________________________________
 4. __________________________________
 5. __________________________________
 6. __________________________________
 7. __________________________________

Months of the year:


 1. __________________________________
 2. __________________________________
 3. __________________________________
 4. __________________________________
 5. __________________________________
 6. __________________________________
 7. __________________________________
 8. __________________________________
 9. __________________________________
 10. __________________________________
 11. __________________________________
 12. __________________________________

Seasons of the year:


 1. __________________________________
 2. __________________________________
 3. __________________________________
 4. __________________________________

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra