Nếu bạn yêu hai người cùng lúc, hãy chọn người thứ hai

Hãy chọn người thứ hai

"If you love two people at the same time, choose the second one. Because if you really loved the first one, you wouldn't have fallen the second." - Johnny Depp

Nếu bạn yêu hai người cùng lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi vì nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất, bạn đã không thể yêu thêm người thứ hai.

Popular Posts