Nếu bạn yêu ai đó hãy để cho người đó tự do


If you love something, let it go. If it returns, it's yours; if it doesn't, it wasn't.
If you love someone, set them free. If they come back they’re yours; if they don't they never were.

Nếu bạn thích một cái gì đó, hãy để cho nó đi. Nếu nó quay trở lại, nó là của bạn; nếu không, nó không phải là của bạn.
Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để cho họ ra đi. Nếu họ quay trở lại, họ là của bạn; nếu không, họ không bao giờ là của bạn.

Popular Posts