Nếu bạn yêu ai đó hãy để cho người đó tự do


If you love something, let it go. If it returns, it's yours; if it doesn't, it wasn't.
If you love someone, set them free. If they come back they’re yours; if they don't they never were.

Nếu bạn thích một cái gì đó, hãy để cho nó đi. Nếu nó quay trở lại, nó là của bạn; nếu không, nó không phải là của bạn.
Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để cho họ ra đi. Nếu họ quay trở lại, họ là của bạn; nếu không, họ không bao giờ là của bạn.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra