Một khi bạn chọn hy vọng, mọi thứ đều có thể

Một khi bạn chọn hy vọng, mọi thứ đều có thể

"Once you choose hope, anything's possible." - Christopher Reeve

Một khi bạn chọn hy vọng, mọi thứ đều có thể.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra