Một khi bạn chọn hy vọng, mọi thứ đều có thể

Một khi bạn chọn hy vọng, mọi thứ đều có thể

"Once you choose hope, anything's possible." - Christopher Reeve

Một khi bạn chọn hy vọng, mọi thứ đều có thể.

Popular Posts