Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của mẹ

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của mẹ

"No love is greater than mom's love.
No care is greater than dad's care." - Unknown

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của mẹ.
Không có sự chăm sóc nào chu đáo hơn sự chăm sóc của cha.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra