Khác nhau giữa trường học và trường đời

Khác nhau giữa trường học và trường đời

"The difference between school and life? In school, you're taught a lesson and then given a test. In life, you're given a test that teaches you a lesson." - Tom Bodett

Sự khác nhau giữa trường học và trường đời? Ở trường học, bạn được dạy bài học rồi sau đó mới làm bài kiểm tra. Ở trường đời, sau khi làm bài kiểm rồi bạn rút ra bài học.

Popular Posts