Khác nhau giữa trường học và trường đời

Khác nhau giữa trường học và trường đời

"The difference between school and life? In school, you're taught a lesson and then given a test. In life, you're given a test that teaches you a lesson." - Tom Bodett

Sự khác nhau giữa trường học và trường đời? Ở trường học, bạn được dạy bài học rồi sau đó mới làm bài kiểm tra. Ở trường đời, sau khi làm bài kiểm rồi bạn rút ra bài học.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra