Hãy tin và hành động như thể điều đó không thể thất bại

Hãy tin và hành động như thể việc ấy không thể thất bại

"Believe and act as if it were impossible to fail." - Charles Kettering

Hãy tin và hành động như thể điều đó không thể thất bại.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra