Hãy ngẩng mặt về phía ánh mặt trời

Hướng về phía mặt trời

"Keep your face to the sunshine and you can never see the shadow." - Helen Adams Keller (June 27, 1880 – June 1, 1968)

Hãy ngẩng mặt về phía ánh mặt trời và bạn sẽ không thể thấy bóng tối.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra