Hãy ngẩng mặt về phía ánh mặt trời

Hướng về phía mặt trời

"Keep your face to the sunshine and you can never see the shadow." - Helen Adams Keller (June 27, 1880 – June 1, 1968)

Hãy ngẩng mặt về phía ánh mặt trời và bạn sẽ không thể thấy bóng tối.

Popular Posts