Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi

"The journey of a thousand miles begins with one step." -Lao Tzu

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi.

- mile /maɪl/ (n): dặm; 1 dặm ~ 1609 m

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra