Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi

"The journey of a thousand miles begins with one step." -Lao Tzu

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi.

- mile /maɪl/ (n): dặm; 1 dặm ~ 1609 m
Advertisements
Nhấn thích nếu tôi thấy có ích!
 
X