Đối với một người bạn có thể là cả thế giới

Đối với một người bạn có thể là cả thế giới

"To the world you may be one person; but to one person you may be the world." - Dr. Seuss

Đối với thế giới bạn chỉ là một người; nhưng đối với một người bạn có thể là cả thế giới.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra