Đối với một người bạn có thể là cả thế giới

Đối với một người bạn có thể là cả thế giới

"To the world you may be one person; but to one person you may be the world." - Dr. Seuss

Đối với thế giới bạn chỉ là một người; nhưng đối với một người bạn có thể là cả thế giới.

Popular Posts