Đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền hơn vợ chi tiêu

Đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền hơn vợ chi tiêu

"A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man." - Lana Turner

Một người đàn ông thành công là người làm ra được nhiều tiền hơn vợ anh ta có thể tiêu xài. Một người phụ nữ thành công là người có thể tìm thấy một người đàn ông như vậy.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra