Đàn ông hiểu nhiều yêu ít, phụ nữ yêu nhiều và đừng hiểu

Đàn ông hiểu nhiều yêu ít, phụ nữ yêu nhiều và đừng hiểu

"To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.
To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all!"

Để hạnh phúc với một người đàn ông, bạn phải hiểu anh ta nhiều và yêu anh ta ít.
Để hạnh phúc với một người phụ nữ, bạn phải yêu cô ta nhiều và đừng tìm cách hiểu cô ta.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra