Cuộc sống giống như đi xe đạp

Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving" - Albert Einstein

Cuộc sống giống như đi xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải không ngừng vận động.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra