Cuộc sống giống như đi xe đạp

Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving" - Albert Einstein

Cuộc sống giống như đi xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải không ngừng vận động.

Popular Posts