Cô cần phải để ý chồng cô hơn


Teacher: Who invented the light bulb?
Johnny: I don't know, Miss.
Teacher: You need to focus more on your studies.
Johnny: Please Miss, can I ask a question?
Teacher: Yes.
Johnny: Do you know Angela?
Teacher: No, why?
Johnny: You need to focus more on your husband!

Cô giáo: Ai phát minh ra bóng đèn?
Johnny: Thưa cô, em không biết.
Cô giáo: Em cần phải tập trung hơn vào bài học.
Johnny: Thưa cô, em có thể hỏi một câu?
Cô giáo: Được.
Johnny: Cô có biết Angela?
Cô giáo: Không, tại sao?
Johnny: Cô cần phải tập trung hơn vào chồng cô!

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra