Chỉ có một sự thành công đó là sử dụng cuộc sống theo cách riêng của chính bạn


"There is only one success: to be able to spend your life in your own way." - Christopher Morley (May 5, 1890 – March 28, 1957)

Chỉ có một sự thành công: có thể sử dụng cuộc sống theo cách của chính bạn.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra