Chỉ có một sự thành công đó là sử dụng cuộc sống theo cách riêng của chính bạn


"There is only one success: to be able to spend your life in your own way." - Christopher Morley (May 5, 1890 – March 28, 1957)

Chỉ có một sự thành công: có thể sử dụng cuộc sống theo cách của chính bạn.

Popular Posts