Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

"When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us." - Alexander Graham Bell

Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra; nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và quá nuối tiếc vào cánh cửa đã đóng mà không thấy cánh cửa đã mở sẵn cho chúng ta.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?