Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

"When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us." - Alexander Graham Bell

Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra; nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và quá nuối tiếc vào cánh cửa đã đóng mà không thấy cánh cửa đã mở sẵn cho chúng ta.

Popular Posts