Bí mật của thành công

Bí mật của thành công

"Sir, what is the secret of your success?" a reporter asked a bank president.
"Two words"
"And, sir, what are they?"
"Right decisions."
"And how do you make right decisions?"
"One word."
"And, sir, what is that?"
"Experience."
"And how do you get experience?"
"Two words."
"And, sir, what are they?"
"Wrong decisions."Một phóng viên hỏi giám đốc nhà băng, "Thưa ông, bí mật thành công của ông là gì?"
"Hai từ."
"Và, thưa ông, đó là gì?"
"Quyết định đúng."
"Và làm sao ông có quyết định đúng?"
"Một từ."
"Và, thưa ông, đó là gì?"
"Kinh nghiệm."
"Và làm sao ông có được kinh nghiệm?"
"Hai từ."
"Và, thưa ông, đó là gì?"
"Quyết định sai."

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra