Bạn phải thay đổi để thấy thế giới thay đổi

Bạn phải thay đổi để thấy thế giới thay đổi

"You must be the change you wish to see in the world." - Mahatma Gandhi (02 October 1869 – 30 January 1948)

Bạn phải thay đổi để thấy thế giới thay đổi.

Popular Posts