Ba năm đầu tiên sau ngày cưới

Ba năm đầu tiên sau khi đám cưới

"The first 3 years of marriage:
In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens.
In the second year, the woman speaks and the man listens.
In the third year, they both speak and the neighbors listen."


Ba năm đầu tiên sau khi kết hôn:
Trong năm đầu tiên, chồng nói vợ nghe.
Trong năm thứ hai, vợ nói chồng nghe.
Trong năm thứ ba, cả hai cùng nói hàng xóm nghe.

:)

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra