Ba giai đoạn cuộc đời

Ba giai đoạn cuộc đời

Three stages of life:

* Teen age - Have time and energy but ... no money.
* Working age - Have money and energy but ... no time.
* Old age - Have time and money but ... no energy.

Lesson: Enjoy life and all the things you have at the moment because you can't have everything all at once.Ba giai đoạn cuộc đời:

* Tuổi thiếu niên: Có thời gian và năng lượng nhưng ... không có tiền bạc.
* Tuổi lao động: Có tiền bạc và năng lượng nhưng ... không có thời gian.
* Tuổi già: Có thời gian và tiền bạc nhưng ... không có năng lượng.

Bài học: Hãy hưởng thụ cuộc sống và những gì bạn có lúc này bởi vì bạn không thể có mọi thứ cùng lúc.

Bạn nghĩ sao? Cho chúng tôi biết dưới bằng cách để lại comment bên dưới.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra