Anh yêu em không phải vì em là ai

Anh yêu em không phải vì em là ai

"I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you." - Roy Croft

Anh yêu em không phải vì em là ai mà là anh là ai khi anh bên cạnh em.

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra