4 điều trong đời mất đi mà bạn không thể lấy lại được

4 điều trong đời không thể lấy lại

"There are four things that you can't recover in life:
The stone.....after the throw!
The word.....after it's said!
The occasion.....after the loss!
The time.....after it's gone!"

Có bốn điều mà bạn không thể lấy lại trong đời:
Hòn đá ... sau khi ném!
Lời nói ... sau khi thốt ra!
Cơ hội ... sau khi đánh mất!
Thời gian ... sau khi trôi đi!

Popular Posts