4 điều trong đời mất đi mà bạn không thể lấy lại được

4 điều trong đời không thể lấy lại

"There are four things that you can't recover in life:
The stone.....after the throw!
The word.....after it's said!
The occasion.....after the loss!
The time.....after it's gone!"

Có bốn điều mà bạn không thể lấy lại trong đời:
Hòn đá ... sau khi ném!
Lời nói ... sau khi thốt ra!
Cơ hội ... sau khi đánh mất!
Thời gian ... sau khi trôi đi!

Popular posts from this blog

GPA là gì?

ASAP là viết tắt của từ gì?

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra